total sec

מערכת חכמה לניהול בקרת הכניסה

מערכת GCS – Guests Control System , הינה מערכת תוכנה לשליטה על בקרת הכניסה לארגונים. המערכת שולטת על כניסת מבקרים בלובי וכן על רכבים המגיעים לשערי הארגון.
המערכת פועלת בסביבת האינטראנט הארגוני, וככזו היא נגישה לכלל עובדי הארגון בהסתמך על הרשאות מתאימות.

בין יכולות המערכת:

למערכת GCS קיימות מספר גרסאות המותאמות למגזרים שונים. מהנדסי החברה יתאימו, במידת הצורך ולפי בקשת הלקוח, את המערכת לצרכי הלקוח הספציפיים.

מערכת GCS לבניין משרדים

אופציה להוספת תצלום המבקר בתג הכניסה.

מערכת GCS למפעל

מערכת GCS למוסדות

תפירת חבילה מותאמת לארגון
ניתן לשלב בין הגרסאות השונות של GCS בהתאם לאופי העבודה של הארגון. כמו כן, ניתן להוסיף יכולות נוספות לפי דרישה.


חדשות