total sec

פריצת דרך בניהול מערך הביטחוןמערכת Total-Sec הינה מערכת תוכנה מקיפה לניהול מתקדם של מערך האבטחה בארגון מודרני, המערכת פותחה על מנת לתת מענה לכלל צורכי מערך האבטחה ברגיעה ובחירום תחת מעטפת אחת ולאפשר למנהל מערך הביטחון שליטה ובקרה על מערך האבטחה.

המערכת פותחה על בסיס מודל PCDA המשקף גישה ברורה, שיטתית ומתועדת להצבת מטרות ויעדים מדידים, למדידה והערכה של ההתקדמות שהושגה; לזיהוי למניעה או לפתרון בעיות עם התרחשותן; להכשרת עובדים, ולמתן לולאת משוב להנהלה הבכירה לשם הערכת ההתקדמות שהושגה וביצוע שינויים מתאימים במערכת הניהול

המערכת פותחה תוך שימת דגש לתהליכי ניהול הידע הארגוני, גמישות מקסימאלית לפיתוחים והתאמות בצד הלקוח וצמצום זמני הפיתוח לפרויקט למינימום.
המערכת מורכבת ממספר רב של מודולים עצמאיים המאפשרים תפירת חבילת תוכנה מושלמת לכל ארגון על פי צרכיו.

מודולים מרכזיים במערכת Total-Sec

חדשות